Udlejning af Sognegården

Sognegården lejes ud efter nedenstående retningslinier samt til kortere receptioner efter kirkelige handlinger i Svogerslev Kirke.
Forespørgsler vedr. lokaler i forlængelse af en kirkelig handling rettes til Kirkekontoret på 46383034.
Såfremt vores medhjælp Lise Hansen er ledig på den ønskede dato, kan der ved bisættelser og begravelser
bestilles kaffe og brød til ca. 80 personer. Lise kan kontaktes på 46360536
Øvrige forespørgsler rettes til formand for Menighedsrådet Børge Dahlslund på 26283092.

Menighedsrådet har fastsat flg. regler for benyttelse af lokalerne i sognegården

1. Lokalerne i sognegården står til rådighed for:

         A. Menighedsrådets og præsternes arrangementer.
         B. Menighedsarbejde, dvs. arbejde som i almindelighed opfattes som kirkeligt - 
              f.eks. børnearbejde, ungdomsklubber, KFUM & K, ældrearbejde og spejdere.
         C. Enkeltstående arrangementer, som tidsmæssigt kan passes ind i den alm. arbejdsrytme, og som
              er godkendt af menighedsrådet.

2.  Lokalerne kan ikke udlånes til privat og erhvervsmæssig benyttelse, til sportsarrangementer eller politiske møder. Dog kan lokalerne benyttes til mindesamvær med kaffe og til receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger og hvis medlemmer af menighedsrådet eller kirkebetjeningen har en privat mærkedag.

3.  For benyttelse af salen betales kr. 1.000,- pr. arrangement. Lokalerne afleveres som de er modtaget. Ønskes der medhjælp, så betales det med det til enhver tid gældende honorar. En reception anses at vare 2 timer. Forberedelse og oprydning maximalt 2-3 timer. Hvis det kan indpasses i den almindelige arbejdsrytme kan opdækning finde sted dagen før.

4.  For benyttelse af salen til mindesamvær betales kr. 85,- pr. kuvert for kaffe med kringle. For kaffe med bolle og kringle betales kr. 95,- pr. kuvert (minimum 30 kuverter), hvilket indeholder borddækning, kaffe m/brød og oprydning/rengøring. Ønskes øl, vin og/eller vand, skal man selv medbringe dette. Ønskes alene borddækning samt oprydning/rengøring betales det med kr. 200,- pr. time + kr. 1.000,- for benyttelse af salen.

5.  Deltagere i arrangementer, som lokalet er udlånt til, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af værten.

6.  Deltagere i arrangementer, som lokalet er udlånt til, har kun adgang til dette med de tilstødende udendørs fællesarealer.

7.  Opståede skader på inventar m.v. skal straks meddeles værten. Den for arrangementet ansvarlige skal erstatte skaderne efter regning.

8.  Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for deltagernes klæder og øvrige ejendele, som medbringes ved arrangementer.

9.  Ovenstående retningslinjer tages op til vurdering hvert år i juni måned.

10. Menighedsrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

Klik her for at printe ovenstående ud!

Betaling indsættes på konto i Spar Nord: 9304 - 4585 905 297 med angivelse af dato for brug af lokalerne.