Organist til Svogerslev Kirke, Roskilde Domprovsti, Roskilde Stift

Organist/kirkemusiker søges til Svogerslev Kirke Svogerslev Sogn pr. 15. august 2024 eller efter aftale.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Svogerslev Sogn har 4.400 indbyggere med 3.592 medlemmer af folkekirken, der er 6 ansatte i sognet.

 

Sognet er kendetegnet ved at være forstad til Roskilde med parcel- og rækkehuse og bærer præg af landsby. I byen er der 1 folkeskole med 2 og 3 spor samt en spe­cialskole. Indbyggerne er primært pensionister og børnefamilier. Der er ikke plejehjem i byen.

 

Der er 2 eller 3 hold konfirmander hvert år. Endvidere er der juniorkonfirmander, 2 årlige forløb babysalmesang, samt foredragsaftener og seniormøder mm. i ugens løb. Vi har mange frivillige, der gerne påtager sig en opgave.

 

Orglet i Svogerslev Kirke er et Krohn fra 1970 med pedaler og 2 manualer. Det er udvidet i 2002 til 10 stemmer.

 

Vi ønsker at udvide sognets musikliv i form af korarbejde for børn og unge. Det er baggrunden for at opgradere stillingen fra at være 70 % til 100 %.

 

Vi forventer, at:

 • Du har kirkemusikalsk uddannelse og skal kunne tage musikalsk ansvar på et højt niveau. Du er bekendt med såvel klassisk musik som nye                salmeudgivelser med henblik på at sætte musikalsk præg på gudstjenesterne.
 • Du har en stærk liturgisk fornemmelse og lyst til at indgå i et fællesskab om at udvikle vores gudstjenester.
 • Du er åben overfor forskellige musikgenrer og kan sætte dig ved både or­­gel og klaver.
 • Du lever op til ønsket om fokus på kor og har lyst til at opbygge korarbejdet, i første omgang for små og store børn, der kan medvirke ved udvalgte gudstjenester.
 • Du lever op til vort ønske om organist/kirkemusiker, der har evne for levende klaverakkompagnement til fællessang i Sognegården fra bl.a. Højskolesang­bo­gen.
 • Du skal som organist/kirkemusiker være ansvarlig for at arrangere ca. 6 til 7 koncerter årligt med eksterne kunstnere og evt. selv kunne akkompagnere en musiker.

 

Forventninger til personlige kvalifikationer:

 • At du kan indgå i et dynamisk samarbejde på tværs med kirkens ansatte, frivillige samt menighedsrådet til løsning af kirkens mangeartede opga­ver.
 • Vi ønsker en medarbejder, der har lyst til at indgå i et gensidigt inspire­rende samarbejde om kirkelivet og løbende være sparringspartner samt kommer med ideer til musikkens rolle i gudstjenester og arrangementer.

 

Det kan du forvente af os:

 • Vi tilbyder en stilling på 37 timer/uge.
 • Tillid og åbenhed.
 • Frihed under ansvar.
 • Vi glæder os meget til at lære dig og dine input at kende.

 

Ansættelsen sker ved Svogerslev Sogns Menighedsråd beliggende Nordgaardsvej 4, Svogerslev, 4000 Roskilde.

 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.fokekirkepersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt.

 

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssy­stem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00kr. årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Menighedsrådet Børge Dahlslund på telefonnummer 2628 3092, mail borge.dahlslund@gmail.com, eller sognepræst Elsebeth Garde Kjær 4280 1062, mail egk@km.dk.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Svogerslev Kirke, Nordgaardsvej 4, 4000 Roskilde eller på mail til 7166fortrolig@sogn.dk. 

 

Børneattest skal indhentes.
I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest. De første tre måneder i tjenesten er en prøvepe­riode.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. maj 2024. Der vil blive ansættelsessamtaler samt prøvespil.